Současné Ph.D. projekty

Systém pro vyhodnocování přímosti osy výkovků

Ve své disertační práci se zabývá návrhem softwaru a samotné metodiky měření přímosti osy válcových výkovků bezkontaktním způsobem.
Metodika je založena na principech fotogrammetrie, využívá tzv. pasivní vícesnímkovou fotogrammetrii, on-the-job kalibraci pomocí kalibračního pole a detekci hran navrženou pro specifické podmínky. V současné době probíhá testování a optimalizace softwaru pro účely měření výkovků s vysokou teplotou.

This doctoral thesis deals with the design of software and methodology for non-contact measurement of the rotational forging axis straightness. The methodology is based on the principles of photogrammetry, specifically the usage of passive multi-image photogrammetry, on-the-job calibration with a test field and edge detection designed for specific conditions. Software testing and optimization for the measurement of high-temperature forgings is currently in progress.

Automatizace 3D skenování plechových dílů

V rámci své dizertační práce se zabývá návrhem systému pro automatizaci 3D skenování plechových dílů. Na základě počítačového modelu (CAD) měřeného dílu jsou generovány vhodné pozice pro následné skenování pomocí 3D optického skeneru s proužkovou projekcí. Důraz je kladen na eliminaci vlivu odlesků světla, ke kterým při skenování plechových dílů dochází.

The topic of my dissertation theses is focused on design of the system for automatic 3D scanning of sheet metal parts. Based on the computer model (CAD) of the measured part the system generates eligible positions for scanning with fringe projection scanner. The accent in this system is in elimination of light reflections which occur in scanning of sheet metal parts.