Join us, help us !

Topics for cooperation

Development of selective laser melting process parameters (metal 3D printing)

Task: Manufacturing of SLM samples (material aluminium alloy 6061, 7075, 2618, AlSi10Mg, AlSi12 etc.) and porosity and mechanical properties study.

Requirements: Basic knowledge about 3D printing (metal materials), ImageJ software knowledge, basic basic knowledge of tensile testing.

Recommended: excellent for Master and Ph.D. study.

Development of single point laser scanner

Task: Development of easy single point laser scanner for triangulation method demonstration.
Requirements: Knowledge of MATLAB Simulink and experience in some CAD system.
Recommended: Students of mechanics (or mechanical engineering)

3D virtual reconstruction from 2D pictures

Task: Processing of 2D data from SLM machine into 3D model of part, reconstruct the shape of part to compare with CAD data.
Requirements: Capability of using MATLAB for data processing
Recommended for: Students of mechanics (or mechanical engineering) with focus on computer graphics.

Camera control from Matlab or Simulink environment

Task: Solve the problem of managing multiple cameras using Matlab or Simulink environment
Requirements: Basic knowledge of Matlab or Simulink
Recommended: For students interested in practical programming, suitable as a diploma thesis

Ovládání fotoaparátů z prostředí Matlab nebo Simulink
Úkol: Vyřešit problém s řízením více kamer z prostředí Matlab nebo Simulink
Požadavky: Základní znalost Matlabu nebo Simulinku
Vhodné pro: studenty, kteří mají zájem o praktické programování, vhodné jako téma diplomové práce

Garant: Aneta Zatočilová

Coding of photogrammetric targets

Task: Design algorithm for recognition of targets, which are used for camera calibration. The algorithm should be a part of complex software application using for photogrammetry measurement.
Requirements: Basic knowledge of Matlab or Simulink
Recommended: For students interested in practical programming, suitable as a diploma thesis

Kódovaná fotogrammetrických značek
Úkol: Navrhnout algoritmus pro rozpoznání značek, které se používají pro kalibraci kamer. Algoritmus bude součástí komplexního softwaru, který souží k fotogrammetrickému měření.
Požadavky: Základní znalost Matlabu nebo Simulinku
Vhodné pro: studenty, kteří mají zájem o praktické programování, vhodné jako téma diplomové práce

Garant: Aneta Zatočilová

3D print Slicer

Use Grasshopper plug-in to create a Generator of 3D printing paths for FFF 3D printer. Processed solid objects are BREPs or Meshes. Possible topologies of the objects can be: the full volume (cylinder), shell (a hollow cylinder, torus), Hilbert cube. Optional parameters of the Slicer: hatch spacing, vertical spacing of the layers, the number of the contours (outline shell).

3D tiskový Slicer – Vytvořte v Grasshopperu generátor 3D tiskových drah pro tiskárnu typu FFF. Zpracovávaná objemová tělesa budou typu BREP nebo Mesh. Možné topologie těles jsou: plný objem (válec), skořepina (dutý válec, anuloid – toroid), Hilbertova krychle. Volitelné parametry Sliceru jsou: rozestup šrafování řezu, vertikální rozestup jednotlivých vrstev, počet kontur (outline shell).

garant: David Škaroupka: skaroupka@fme.vutbr.cz

Support structure generator for 3D printing

Support structure generator for 3D printing- On the solid mesh object evaluate facets angle less than 45 degrees (optional value). Under these places generate support structure or print paths for the the realization of printig layer by layer on the FFF 3D printer.

Generátor 3D tiskových podpůrných struktur: Na obecném tělese typu Mesh vyhodnoťte úhel plošek menší než 45°(volitelná hodnota). Pod těmito místy vygenerujte podpůrnou strukturu nebo rovnou tiskové dráhy pro realizaci tisku po vrstvách na tiskárně typu FFF.

Garant: David Škaroupka: skaroupka@fme.vutbr.cz

Network connection of the 3D printers

Network connection of the 3D printers for online monitoring and server control of the print (Newly bought 3D printers Prusa i3 have the possibility to connect them together and monitor them by Octoprint web interface. This tool also allows to set up the print, watch the print from webcam, etc. This solution would be applied to the 3D print lab.)
Síťové propojení 3D tiskáren pro možnost online sledování tisku a serverové správy tisku (Nově pořízené 3D tiskárny Prusa i3 je možné propojit a sledovat pomocí nástroje Octoprint přes webové rozhraní, nastavovat tisk, sledovat video z nainstalované kamery, apod. Toto řešení by bylo aplikováno do laboratoře 3D tisku.)

Comparison of the 3D scanning automation solution

Comparison of the 3D scanning automation solution from GOM company and from 3Dlaboratory.cz (The solution of the automatic generation of the scanning positions from the GOM company would be compared to the solution from 3Dlaboratory.cz on a set of sheet metal parts. The parameters that would be compared are especially the speed of the positions generation, accuracy of the scanning simulation and the completeness of the captured data.)

Porovnání automatizace 3D skenování od firmy GOM a řešení vyvinutého v rámci 3Dlaboratory.cz (Automatické generování pozic pro 3D skenování od firmy GOM by bylo porovnáno na testovacích plechových dílech s řešením, které bylo vyvinuto v rámci 3Dlaboratory.cz z hlediska rychlosti generování pozic, přesnosti predikce naskenovaných oblastí a úplnosti naskenovaných dat)

Ph.D. themes

Experimental chamber for metal parts processing (metal 3D printing)

Goal:
The aim of work is to develop a new test chambers for the realization of fundamental experiments in the field of selective laser melting technology. The chamber will allow testing of various metallic powders based on aluminium.

Expected stages:
Study of metal processing additive technologies
Testing of metal powder
Finding significant parameters
Testing the material properties
Publications
Garant:
Doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

Specialist:
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Department of Reverse Engineering and Additive Technologies
Institute of Machine and Industrial Design

Influence of SLM process parameters on selected mechanical properties of aluminum alloys

Goal:
The aim of work is to identify the impact of process parameters (scanning speed, laser power, the focus of the laser, etc.) of manufacturing technology SLM on selected mechanical properties of aluminum alloys.
Expected stages:
Study of metal processing additive technologies
Testing of metal powder
Finding significant parameters
Testing the material properties
Publications
Garant
Doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Specialist
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Department of Reverse Engineering and Additive Technologies
Institute of Machine and Industrial Design